Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Εκτροφή, αναπαραγωγή & εµπορία ζώων συντροφιάς


Ο νόμος 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.» όπως τροπ. με το άρ. 46 του Ν. 4235/14 προβλέπει στο άρ. 6 παρ. 1 ότι «Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που για εµπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει ή πωλεί ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται µε αντίστοιχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας».
Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι: «Απαγορεύεται: α)η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δηµόσιους χώρους, συµπεριλαµβανόµενων των υπαίθριων αγορών, β)η πώληση ζώων συντροφιάς µε ηλικία µικρότερη των οκτώ (8) εβδοµάδων, γ)η εισαγωγή και εµπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασµένοι, δ)η αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασµένοι.»
Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι: «Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων συντροφιάς, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εµπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαµονής ή παραµονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισµό ανά είδος ζώου, η αρµόδια αρχή ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.».
Ωστόσο, σύμφωνα με το υπ΄αριθμόν 3285/27-5-16 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφερείας Αττικής, «…η ως άνω αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση ή Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα είναι εφαρμοστική, δεν έχει εκδοθεί. Συνεπώς οι διατάξεις του άρθρου 6 είναι ανενεργές και δεν μπορούν να εφαρμοστούν.». Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση, οι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες εκτροφείς που δεν έχουν άδεια και καταγγέλλονται, δε μπορούν να ελεγχθούν ως προς τους όρους λειτουργίας τους από την αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας. Από το 2012 το Υπουργείο δεν έχει προβλέψει ακόμα τις προδιαγραφές λειτουργίας ενός εκτροφείου στα πλαίσια του Νόμου, ευνοώντας έτσι αυτούς που παρανομούν.


Συνεπώς, σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 107/2016 από 06/04/2016 γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που προβλέπει η άρ. 6 παρ. 4 του Ν. 4039/12 ως τροπ. με άρ. 46 παρ. 3 περ. β΄του Ν. 4235/2014, όλοι οι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες εκτροφείς ζώων συντροφιάς δεν μπορούν να ασκούν τα εν λόγω επαγγέλματα, σε αντίθεση με τους εμπόρους ζώων σε καταστήματα πώλησης (pet shops) που μπορούν κι έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την Υ.Α. 266541/2003. Ως εκ τούτου, όλοι οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες εκτροφείς ζώων συντροφιάς, καθώς και όσοι απλοί ιδιώτες προβαίνουν σε πωλήσεις ζώων ένεκα γεννών δικών τους σκύλων ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ, με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, ως εξής:

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρ. 20: «Η παράνοµη εµπορία ζώων συντροφιάς κατά τους όρους του παρόντος νόµου, (άρθρο 6, παρ. 1 και άρθρο 10 παρ. 1) τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων των περιπτώσεων ... γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 …τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε ανάλογες δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, θα αποστέλλετε email στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ccu@cybercrimeunit.gov.gr με το σχετικό υλικό συνημμένα, το link (υπερσύνδεσμο) και screenshot της δημοσίευσης και του προφίλ του χρήστη. Εάν γνωρίζετε και τη σχετική περιοχή που δραστηριοποιείται, θα αποστέλλετε το email και στις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Δ/νσεις και τις Δ/νσεις Αστυνομίας εκάστου νομού (ανοίγοντας ειδικότερα την κάθε Γενική Αστ/κή Δ/νση).
Σε περίπτωση που διαπιστώνετε παράνομα εκτροφεία ή ανάλογες παράνομες δραστηριότητες δια ζώσης, θα καλείτε άμεσα περιπολικό ώστε να προσέλθει να καταγράψει ό,τι υποδείξετε ή/και να συλληφθεί ο δράστης εάν είναι παρών και θα αποστέλλετε σχετικό email στην οικεία Περιφέρεια και συγκεκριμένα στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, έως και τον οικείο Περιφερειάρχη και αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη με συνημμένο φωτογραφικό υλικό. Συνήθως τα emails είναι αναρτημένα στις επίσημες ιστοσελίδες των Περιφερειών. 


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece - Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.