Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

"Ζώα συντροφιάς σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος"            Σύμφωνα με την παρ. 1 εδ. β΄ του άρθρου 17 της Υ1β/2000/29-3-1995 (Β' 343) Υγειονομικής Διάταξης «...απαγορεύεται απολύτως η παρουσία και διατήρηση κατοικίδιων ζώων στα δημόσια κέντρα και καταστήματα (εμπορικά κλπ) κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών...». Η εν λόγω Υγειονομική Διάταξη δεν πρέπει να εφαρμόζεται κι έχει καταργηθεί με το άρ. 23 του Ν. 4039/12 (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 161597 από 4/4/12 εγκύκλιο του Εισαγγελέα Πρωτ/κών Αθ. και την υπ΄αριθμ. 102 από 19/3/13 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). 
Σύμφωνα με τον Ε.Κ. 852/2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων [ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX (στοιχείο 4)] «…Πρέπει επίσης να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για να εμποδίζονται τα οικιακά ζώα να εισέρχονται σε χώρους όπου παρασκευάζονται, διακινούνται ή αποθηκεύονται τρόφιμα…».
Η Υ1γ/Γ.Π./οίκ.47829 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) Υγειονομική Διάταξη και ειδικότερα στο άρθρο 5, παρ. 14 α & β ρυθμίζει το θέμα της εισόδου των σκύλων βοηθείας-σκύλων οδηγών που συνοδεύουν άτομα με προβλήματα όρασης ή άτομα με αναπηρία στις αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σχετικά με την παραμονή ζώων συντροφιάς στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν υφίσταται σαφής ειδική πρόβλεψη, σύμφωνα με το Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας/ Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται «…ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες.» (Άρ. 16 παρ. 7 του Ν.3868/10 & Υ1γ/Γ.Π./90421 από 15-10-2014, με ΑΔΑ:6ΙΑΤΘ-Β2Υ).
Συμπεραίνεται ότι για να υπάρχει το ανωτέρω ως εξαίρεση, δεν επιτρέπονται όλα τα άλλα. Με πάσα επιφύλαξη, ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να κατέχει και μπορεί να ελέγχεται για το (ενημερωμένο) βιβλιάριο υγείας και το chip από τους αρμόδιους φορείς και μπορούν να βεβαιωθούν διοικητικά πρόστιμα, σε περίπτωση έλλειψής τους. H ευθύνη και οι ανάλογες κυρώσεις, για την είσοδο ενός ζώου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βαραίνουν τον ιδιοκτήτη του ή προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 «…Αν διαπιστωθεί παράβαση από τις Αρμόδιες Αρχές (ΕΦΕΤ-Υγειονομική Υπηρεσία), δηλαδή η είσοδος και η παραμονή σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς και κυρίως σκύλου ο οποίος δεν είναι σκύλος βοηθείας, ώστε να χρησιμοποιείται από τις συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών για τους λόγους που προαναφέραμε, τότε επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των 500€-5.000€ που αφορά ‘’Μη συμμόρφωση του επιχειρηματία σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής’’, όπως αναφέρονται στον ΕΚ 852/2004 (Παράρτημα II) και όπως ορίζονται στα άρ. 23 & 24 του Ν. 4235/2014 … Εδώ να σημειώσουμε πως για την συγκεκριμένη παράβαση οι Αρμόδιες Αρχές (ΕΦΕΤ-Υγειονομική Υπηρεσία) μπορούν να κάνουν χρήση και την διάταξη του άρθρου 58 του Ν. 4075/2012, η οποία βρίσκεται σε ισχύ παράλληλα με το Ν.4235/2014 και η οποία αναφέρει πως όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του Α.Ν. 2520/1940 (Α΄ 73) ή κατ' εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιμωρούνται βαρύτερα. Την συγκεκριμένη Διάταξη του Νόμου 4075/ 2012 μπορούν να εφαρμόσουν και άλλα ελεγκτικά όργανα (υπάλληλοι άλλων Κρατικών Φορέων – Υπηρεσιών, όπως της Αστυνομίας, των Λιμενικών Αρχών, του ΕΟΤ κλπ.) τα οποία δεν δύναται να εφαρμόσουν το Ν.4235/2014.». (Κεραμυδάς Δημήτρης Υγιεινολόγος MSc, Χατζημπύρου Ολυμπία Τεχνολόγος Τροφίμων)
Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 11 του Ν. 4039/12 ως τροπ. με αρ. 46 του Ν. 4235/14 «Οι υπεύθυνοι σφαγείων, κρεοπωλείων, νοσοκομείων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων, καταστημάτων διάθεσης τροφίµων, εγκαταστάσεων µαζικής εστίασης και γενικά χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα απορρίµµατα των εγκαταστάσεών τους.».


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"
PAGE: https://www.facebook.com/reportanimalabusegreece/


(Πηγή φωτογραφίας: http://www.enallaktikos.gr/ar21646el-kafeteria-anoigei-tis-portes-tis-gia-na-zestanei-ta-adespota-zwa-fwtografia.html)