Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

"Εκτροφή, αναπαραγωγή & εµπορία ζώων συντροφιάς"


Ο νόμος 4039/2012, ως τροποποιήθηκε κι ισχύει, προβλέπει στο άρ. 6 παρ. 1 ότι «Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που για εµπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει ή πωλεί ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται µε αντίστοιχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας».
Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι: «Απαγορεύεται: α)η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δηµόσιους χώρους, συµπεριλαµβανόµενων των υπαίθριων αγορών, β)η πώληση ζώων συντροφιάς µε ηλικία µικρότερη των οκτώ (8) εβδοµάδων, γ)η εισαγωγή και εµπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασµένοι, δ)η αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασµένοι.»
Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι: «Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων συντροφιάς, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εµπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαµονής ή παραµονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισµό ανά είδος ζώου, η αρµόδια αρχή ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.».
Ωστόσο, σύμφωνα με το υπ΄αριθμόν 3285/27-5-16 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφερείας Αττικής, «…η ως άνω αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση ή Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα είναι εφαρμοστική, δεν έχει εκδοθεί. Συνεπώς οι διατάξεις του άρθρου 6 είναι ανενεργές και δεν μπορούν να εφαρμοστούν.». Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση, οι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες εκτροφείς που δεν έχουν άδεια και καταγγέλλονται, δε μπορούν να ελεγχθούν ως προς τους όρους λειτουργίας τους από την αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας. Από το 2012 το Υπουργείο δεν έχει προβλέψει ακόμα τις προδιαγραφές λειτουργίας ενός εκτροφείου στα πλαίσια του Νόμου, ευνοώντας έτσι αυτούς που παρανομούν.


Συνεπώς, σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 107/2016 από 06/04/2016 γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (που προβλέπει η άρ. 6 παρ. 4 του Ν. 4039/12 ως τροπ. με άρ. 46 παρ. 3 περ. β΄του Ν. 4235/2014), όλοι οι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες εκτροφείς ζώων συντροφιάς δεν μπορούν να ασκούν τα εν λόγω επαγγέλματα, σε αντίθεση με τους εμπόρους ζώων σε καταστήματα πώλησης (pet shops) που μπορούν κι έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την Υ.Α. 266541/2003. Ως εκ τούτου, όλοι οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες εκτροφείς ζώων συντροφιάς, καθώς και όσοι απλοί ιδιώτες που προβαίνουν σε πωλήσεις ζώων ένεκα γεννών δικών τους σκύλων ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ, με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, ως εξής:

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρ. 20: «Η παράνοµη εµπορία ζώων συντροφιάς κατά τους όρους του παρόντος νόµου, (άρθρο 6, παρ. 1 και άρθρο 10 παρ. 1) τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων των περιπτώσεων ... γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 …τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) έως πενήντα (50) ευρώ.», δηλαδή από τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ έως και δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε ανάλογες δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, θα αποστέλλετε email στη Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ccu@cybercrimeunit.gov.gr με το σχετικό υλικό συνημμένα, το link (υπερσύνδεσμο) και screenshot της δημοσίευσης και του προφίλ του χρήστη. Εάν γνωρίζετε και τη σχετική περιοχή που δραστηριοποιείται ο δράστης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να φανεί χρήσιμο, θα αποστέλλετε το email και στις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Δ/νσεις και τις Δ/νσεις Αστυνομίας εκάστου νομού (δείτε ΕΔΩ).
Σε περίπτωση που διαπιστώνετε παράνομα εκτροφεία ή ανάλογες παράνομες δραστηριότητες δια ζώσης, θα καλείτε άμεσα περιπολικό, ώστε να προσέλθει να καταγράψει ό,τι υποδείξετε ή/και να συλληφθεί ο δράστης, εάν είναι παρών και θα αποστέλλετε σχετικό email στην οικεία Περιφέρεια και συγκεκριμένα στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, έως και τον οικείο Περιφερειάρχη και αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη με συνημμένο φωτογραφικό υλικό. Συνήθως τα emails είναι αναρτημένα στις επίσημες ιστοσελίδες των Περιφερειών σε σχετική καρτέλα (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ). Επιπλέον, σε περίπτωση παράνομου εμπορίου μπορείτε να αποστέλλετε την επιστολή σας και στη Γενική Δ/νση Σώματος Δίωξης Οικ/κού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.): kataggelies@sdoe.gr ή να συμπληρώσετε την φόρμα καταγγελίας στο παρακάτω link: https://www.minfin.gr/web/eidike-grammateia-sdoe/phorma-katangelias .


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece»

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

"Σήμανση (τσιπ) & καταγραφή ζώων συντροφιάς"


Η σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς καθορίζεται και είναι υποχρεωτική κατά το Νόμο 4039/2012 ως τροπ. από άρ. 46 του Ν. 4235/2014, είτε ένα ζώο είναι αδέσποτο, είτε δεσποζόμενο, διότι έτσι:
(α) εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα κάθε ζώου (η ικανότητα παρακολούθησης κι ανίχνευσης της κατοχής του) και η αντιστοίχιση με τα ατομικά στοιχεία συγκεκριμένου ιδιοκτήτη,
(β) περιορίζεται το φαινόμενο της εγκατάλειψης δεσποζόμενων ζώων και διευκολύνονται τα προγράμματα περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και
(γ) δημιουργείται ένα σημαντικό εποπτικό εργαλείο για τις αρμόδιες αρχές, κατά το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων ελέγχου και εκρίζωσης σημαντικών ζωοανθρωπονοσογόνων παραγόντων, επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (π.χ. ιός της λύσσας).
H σήμανση και καταγραφή αφορά όλους τους σκύλους και όλες τις γάτες (Άρ. 22 παρ. 2), συμπεριλαμβανομένων και των κυνηγετικών σκύλων, των σκύλων φύλαξης ποιμνίων και των σκύλων ειδικού σκοπού (σκύλοι έρευνας και διάσωσης, σκύλοι οδηγοί). Για τη σήμανση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αρμόδιος είναι ο Δήμος.
Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη ενός ζώου συντροφιάς καθορίζονται ως εξής (Άρ. 5):
- μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου πριν αυτό εγκαταλείψει τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη γέννησή του ή ενός μήνα από την εύρεση/απόκτησή του, κατά περίπτωση,
- δηλώνει μέσα σε 5 ημέρες την απώλεια του ζώου σε κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί και είναι χρήστης της διαδικτυακής βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους,
- απευθύνεται σε πιστοποιημένο κτηνίατρο-χρήστη της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων (ΔΗΒΔ) για την επικαιροποίηση οποιασδήποτε μεταβολής αφορά την ιδιοκτησία του ζώου (π.χ. ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνο, αλλαγή ιδιοκτήτη κ.ά.) ή το ζώο (π.χ. θάνατος) εντός 15 ημερών από τη μεταβολή,
- σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή και το παραδίδει σε αυτόν, λαμβάνοντας αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου στη ΔΗΒΔ, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου,
- προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.
Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς ιδιοκτητών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας) με επιβάρυνση των ιδιοκτητών μόνο σε ότι αφορά το κόστος προμήθειας του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης (Άρ. 4 παρ. 3).
Η διαδικασία σήμανσης και καταγραφής ενός ζώου συντροφιάς ολοκληρώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης από τη ΔΗΒΔ και εκτυπώνεται εις διπλούν, ένα για τον κτηνίατρο κι ένα για τον ιδιοκτήτη. Ο μοναδικός κωδικός (barcode) της Ηλεκτρονικής Σήμανσης του ζώου συντροφιάς εγγράφεται στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης (Άρ. 4 παρ. 8). Δείτε τη μορφή του πιστοποητικού:


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece»

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

"Παράσυρση αδέσποτου ζώου από κινούμενο όχημα"


Δεν είναι σπάνιο το συμβάν, όπου ένα αδέσποτο ζώο, όπως ένας σκύλος ή μία γάτα, διέρχεται έναν αυτοκινητόδρομο, δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή εθνική οδό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του, τον θάνατό του ή ένεκα τύχης, έναν μικρό μόνο τραυματισμό από διερχόμενα οχήματα.
Ο Ν. 4039/2012 στο άρθρο 16 στην περίπτωση γ.) προβλέπει «Σε περίπτωση τραυµατισµού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχηµα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής, υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα τον οικείο Δήµο, προκειµένου να παρασχεθεί στο τραυµατισµένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα.». Ένας οδηγός οχήματος ιδιωτικής χρήσης ή ενός λεωφορείου μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την σωματική ακεραιότητά του και των επιβατών του, εάν κάνει επικίνδυνο ελιγμό ή σταματήσει απότομα, με αποτέλεσμα να παρασύρει ένα διερχόμενο ζώο. Αυτό βέβαια εξαρτάται κι από την επιτρεπόμενη ταχύτητα στην οποία κινεί ο οδηγός το όχημα.
Ωστόσο, ο οδηγός υποχρεούται να φροντίσει άμεσα για τη λήψη κτηνιατρικής φροντίδας του ζώου, ενώ σε περίπτωση που δεν το κάνει, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις 300€. Είναι σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις να δρούμε άμεσα και να καταγράφουμε τον αριθμό κυκλοφορίας (πινακίδα) του οχήματος ή/και τον αριθμό της γραμμής του λεωφορείου. Μπορούμε να ζητήσουμε, στην περίπτωση του λεωφορείου, τα στοιχεία ταυτότητας του οδηγού και σε κάθε περίπτωση, να καλέσουμε απευθείας στο «100», ώστε να προσέλθει περιπολικό και συνήθως σταθμός τροχαίας, να καταγράψει το συμβάν και τα στοιχεία του οδηγού και να παρασχεθεί η απαραίτητη βοήθεια στο ζώο.
Κατόπιν, αφού έχει εξασφαλιστεί η φροντίδα του ζώου, όσον αφορά τα λεωφορεία, μπορούμε να απευθυνθούμε στον ανάλογο Οργανισμό στον οποίο υπάγονται, όπως είναι ο Ο.Α.Σ.Α. (Αθήνα) και Ο.Α.Σ.Θ. (Θεσσαλονίκη) ή ο τοπικός σε κάθε περιοχή Οργανισμός, αποστέλλοντας επιστολή μέσω e-mail:
-O.A.Σ.Α.: oasa@oasa.gr (τηλ.: 210 82.00.999/ 111 85) ή συμπληρώνοντας τη φόρμα παραπόνων εδώ: http://www.oasa.gr/forms.php?id=fparapona2
-Ο.Α.Σ.Θ.: oasth@oasth.gr (τηλ.: 2310 981.100/ 110 85) ή συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ:  http://oasth.gr/#el/contact/ .
Για οχήματα ιδιωτικής χρήσης, αποστέλλετε e-mail στην Δ/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης ΕΛ.ΑΣ. trafficpolice.div@hellenicpolice.gr και στο Γραφείο Τύπου ΕΛ.ΑΣ. press@hellenicpolice.gr.
Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece»

Σάββατο 3 Ιουνίου 2017

"Δημόσια έκθεση θηραμάτων"


       Η δημοσίευση φωτογραφικού ή οπτικοακουστικού υλικού θηραμάτων στο διαδίκτυο και περισσότερο στον τόπο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», αλλά και η εν γένει δημόσια έκθεση θηραμάτων είναι αρκετά συχνή. Ειδικά για την πρώτη περίπτωση αποστέλλουμε σχετικό email στη Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ccu@cybercrimeunit.gov.gr με το σχετικό υλικό συνημμένα, το link (υπερσύνδεσμο) της δημοσίευσης και του προφίλ του χρήστη, καθώς το αδίκημα τελείται μέσω διαδικτύου κι απαγορεύεται βάσει του άρ. 258 παρ. 2 περ. ε) του Ν.Δ. 86/1969, αλλά και του άρ. 16 του Ν. 4039/2012 περ. β), αναφορικά με επίδειξη εικόνων βίας (π.χ. να δείχνουν πώς σκοτώνουν το θήραμα). Στην δεύτερη περίπτωση ακολουθούμε τους συνήθεις τρόπους καταγγελίας.

        Κάθε Αύγουστο εκδίδεται Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα επιτρεπόμενα θηρεύσιμα είδη και την χρονική περίοδο που επιτρέπεται, είτε σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, είτε σε γενικό πλαίσιο. Παρακάτω παρατίθεται η νομοθεσία που ισχύει για τη θήρα και οι αρμόδιες αρχές και φορείς που είναι καλό να ενημερώσουμε, ανάλογα με το είδος ζώου που έχει θηρευτεί παράνομα.
SCREENSHOT: Για pc -> κουμπί «PRTSC» στο πληκτρολόγιο -> επικόλληση στη Zωγραφική -> Αποθήκευση ως εικόνα)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Άρ. 258 παρ. 2 περ. ε) του Ν.Δ. 86/1969
«ε) Η μεταφορά, η έκθεσις εις κοινήν θέαν και ο καθ' οίονδήποτε τρόπον βασανισμός συλληφθέντων θηραμάτων.»

Άρ. 16 του Ν. 4039/2012 περ. β)
«β. Απαγορεύεται, εξαιρουµένων των περιπτώσεων κινηµατογραφικών ταινιών και γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισµού, η πώληση, εµπορία και παρουσίαση – διακίνηση µέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηµατογραφικού ή φωτογραφικού υλικού στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση µεταξύ ζώων ή µεταξύ ζώου και ανθρώπου µε σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόµων που παρακολουθούν ή συµµετέχουν σε αυτά. Στην ανωτέρω απαγόρευση συµπεριλαµβάνεται και η περίπτωση της µονοµαχίας µεταξύ ζώων.»

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρ. 284 παρ. 11 εδ. β):
«Διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους ή διά χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων τιμωρούνται:…β)Οι εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 258.»

Άρ. 20 & 21 του Ν. 4039/12
«...ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ»...και διοικητικό πρόστιμο 30.000€ για κάθε ζώο.

Νομοθεσία ρύθμισης θήρας:

-Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» (άρ. 251, 255, 258, 259, 261),
-Ν.Δ. 996/71 (άρ. 11),
-Ν. 177/75 (άρ. 7 & 8) και
-Ν. 2637/98 (άρ. 57, 58, 59)

Αρμόδιες αρχές & φορείς σε περιπτώσεις καταγγελιών είναι:

1.      Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών
Για πλήρη στοιχεία επικοινωνίας δείτε τις σελίδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία ανήκει κάθε Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών (πατήστε σε κάθε σύνδεσμο):

 Για τα όρια ευθύνης κάθε δασικής υπηρεσίας δείτε το geodata.gov.gr

5.      WWF Ελλάς


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece»