Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016

Μεταφορά κυνηγετικών σκύλων σε επιβατηγά οχήματα                Σύμφωνα με το άρ. 5 παρ. 4 & 5 του Ν. 4039/12, ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή του μαζί με το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος, που χρησιμοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει σημανθεί σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του Ν. 4039/12 και δεν έχει εγγραφεί χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης, ο αριθμός της σήμανσης στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, μέχρι να σημανθεί το συγκεκριμένο ζώο. Οι κυνηγετικοί σκύλοι πρέπει να μεταφέρονται σε κλουβιά μεταφοράς που εξασφαλίζουν επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου
             Επίσης, η υπ΄ αριθμόν 1969/100521 από 14/8/2013 του ΥΠ.Α.Α.Τ., έδινε κατευθυντήριες οδηγίες προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Χώρας, ώστε να ενημερωθούν τα Δασαρχεία της Χώρας για τα κάτωθι:


                 Ωστόσο, σε περίπτωση που βάσιμα διαπιστωθεί από οποιονδήποτε ότι δεν τηρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ολιγόωρη παραμονή και μεταφορά των σκύλων στα εν λόγω κλουβιά, πρέπει να καταγραφεί άμεσα ο αριθμός κυκλοφορίας και φωτογραφίες του κλουβιού, του ζώου και του οχήματος και αμέσως μετά να συνταχθεί έγγραφη επιστολή, η οποία θα κατατεθεί στο τοπικό Α.Τ. ή θα αποσταλεί με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στις προϊστάμενες Αστυνομικές Αρχές, όπως είναι πάντα η Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης του Α.Ε.Α. (genast@astynomia.gr) και η κατά τόπους Γενική Αστυνομική Δ/νση (π.χ. Γ.Α.Δ.Α., Γ.Α.Δ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, κ.λπ.) και Δ/νση Αστυνομίας (Δ/νση Αστυνομίας Χανίων) δείτε ΕΔΩ, ώστε να επιβληθούν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα. Σε περίπτωση που οι συνθήκες διατήρησης και μεταφοράς συνηγορούν για την μη τήρηση των όρων ευζωίας του ζώου, πρέπει άμεσα να υποβάλλεται μήνυση (χωρίς υποβολή παραβόλου των 50€) για παράβαση του Ν. 4039/12, με παράλληλη πρόταση και κατάθεση μαρτύρων, ώστε να στηρίξετε να λεγόμενά σας.

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Αρ. 5 Ν. 4039/12
4. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή του μαζί με το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του. Οι υποχρεώσεις των περιπτώσεων α΄ (ο ιδιοκτήτης σκύλου: μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό) και β΄ (οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους) της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύουν για τους σκύλους βοηθείας, καθώς και για τους σκύλους φύλαξης ποιμνίων, τους κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της εκπαίδευσης και της έρευνας και διάσωσης, αντίστοιχα.
5. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος, που χρησιμοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει σημανθεί (Διοικητικό πρόστιμο 300€) σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και δεν έχει εγγραφεί χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης, ο αριθμός της σήμανσης στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, μέχρι να σημανθεί το συγκεκριμένο ζώο. Τα μέσα μεταφοράς, που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι κατάλληλα με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου.

Αρ. 32 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
4. To φoρτίo απαγoρεύεται να πρoεξέχει από τo πίσω τμήμα τoυ oχήματoς περισσότερo από 30% τoυ μήκoυς τoυ αμαξώματoς. Eιδικά, στα μoτoπoδήλατα, μoτoσικλέτες και τρίτροχα οχήματα, τo φoρτίo απαγoρεύεται να πρoεξέχει περισσότερο από 0,40 μ. από τις πλευρές τους, υπολογιζόμενου από το εξωτερικό άκρο του εμπρόσθιου πλευρικού φανού του οχήματος, ή του μπρος ή πίσω ακραίου σημείου αυτών. Πρoκειμένoυ για ειδική μεταφoρά αντικειμένων πoυ πρoεξέχoυν από τo πίσω τμήμα των αυτoκινήτων oχημάτων πέραν τoυ 30% τoυ μήκoυς τoυ αμαξώματoς, απαιτείται πρoηγoύμενη άδεια της κατά τόπoν αρμόδιας Τεχνικής Yπηρεσίας.
5. Tα πρoεξέχoντα φoρτία από τo μπρoς ή πίσω τμήμα ή τις πλευρές τoυ oχήματoς, αν αυτό επιτρέπεται, πρέπει να επισημαίνoνται με σταθερή πρoσαρμoσμένη πινακίδα διαστάσεων τoυλάχιστoν 0,50x0,50 μ. λευκoύ χρώματoς με διαγώνιες ερυθρές λωρίδες, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντανακλαστικότητας και τoπoθετημένη με τo πάνω άκρo όχι πιo ψηλά από 1,60 μ. και τo κάτω άκρo όχι πιo χαμηλά από 0,40 μ. από τo oδόστρωμα, όταν δεν μπoρoύν την πρoεξoχή να αντιληφθoύν oι oδηγoί των άλλων oχημάτων. Kατά τη νύκτα, όπως αυτή oρίζεται στην παράγραφο 1 τoυ άρθρoυ 2 τoυ παρόντoς Kώδικα, για την επισήμανση αυτή πρέπει να χρησιμoπoιείται λευκό φως και λευκό αντανακλαστικό στoιχείo μπρoστά, ερυθρό δε φως και ερυθρό αντανακλαστικό στoιχείo πίσω.
8… Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece"