Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Τραυματισμός ζώου συντροφιάς από διερχόμενο όχημα: νομοθεσία & ενέργειεςΣε περίπτωση που ένα ζώο συντροφιάς έχει ιδιοκτήτη, κάτοχο, συνοδό ή φύλακα και βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του, δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό του, θεωρείται "Αδέσποτο ζώο συντροφιάς" (Άρ.1 περ. ε. Ν. 4039/2012), αλλά και όταν εν τοις πράγμασι είναι αδέσποτο, πρόκειται για αδίκημα αστικής φύσεως σε πρώτη φάση, εάν υπήρξε τραυματισμός του από διερχόμενο όχημα, καθόσον δεν υπήρξε τραυματισμός ανθρώπου από το τροχαίο ατύχημα.
Ο ιδιοκτήτης του ζώου πρέπει να καλέσει άμεσα Σταθμό Τροχαίας, ώστε να επιληφθεί του συμβάντος με αυτοψία. Εφόσον, ο οδηγός του διερχόμενου οχήματος δεν έχει διαφύγει, πρέπει να παρέχει ο ίδιος άμεση βοήθεια στο ζώο, ενώ ο ιδιοκτήτης του σκύλου, εφόσον το επιθυμεί, πρέπει να αποδείξει (με μάρτυρες, οπτικοακουστικό υλικό, κλπ), ότι ο οδηγός του οχήματος είναι ο υπαίτιος του τροχαίου ατυχήματος. Ο οδηγός θα ευθύνεται για παράβαση του άρθρου 12 του Κ.Ο.Κ. (βλ. παρακάτω) σε συνδ. με άρ. 16 παρ. γ  του Ν. 4039/12 που τιμωρείται ΜΟΝΟ με διοικητικό πρόστιμο, το πρώτο των 200€ και το δεύτερο των 300€.
Ο ιδιοκτήτης του ζώου ευθύνεται για παράβαση του άρθρου 5 παρ. 2 & 3 του Ν. 4039/12 (σε συνδ. με άρ. 381 Π.Κ., διώκεται κατ΄ έγκληση, εάν μπορεί να αποδείξει ότι υπήρχε πρόθεση πρόκλησης βλάβης στο ζώο και σε συνδ. με το άρθρο 924 Α.Κ. Επίσης, τιμωρείται και για το άρθρο 14 του Κ.Ο.Κ. (βλ. παρακάτω) που τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο το πρώτο των 300€ και το δεύτερο των 20€.
Σε περίπτωση που ο οδηγός έχει διαφύγει με το όχημά του, αλλά και σε περίπτωση που υπήρξε δόλος  και ο ιδιοκτήτης του ζώου γνωρίζει την πινακίδα, μπορεί να υποβάλλει μήνυση σε οποιοδήποτε Α.Τ. και ειδικότερα, στο Α.Τ. του τόπου συμβάντος κι εφόσον μπορεί να αποδείξει το δόλο τραυματισμού, για παράβαση του άρ. 16 του Ν. 4039/12, αλλά και του 381 Π.Κ.- Φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εδώ με την ευρύτερη έννοια, μήνυση που ενέχει και παράβολο δημοσίου, εάν συμπεριληφθεί το άρ. 381 στη μήνυση, ειδάλλως άνευ παραβόλου.
To αδίκημα είναι δυστυχώς με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο αστικής φύσεως και η ΕΛ.ΑΣ. δε μπορεί να επιληφθεί αυτεπάγγελτα, αλλά μόνο κατόπιν υποβολής μήνυσης του κατόχου του ζώου. Επίσης, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις μπορούν να επιβαρύνουν τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη σε ανάλογη περίπτωση, εάν δεν είχε ενεργήσει σε περίπτωση απώλειας του ζώου κατά το άρ. 5 παρ. 1 του Ν. 4039/12, δηλαδή να έχει δηλώσει το πολύ πριν από πέντε ημέρες ότι το είχε χάσει σε κτηνίατρο αλλά και στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας (… «Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται: β) να δηλώνει µέσα σε πέντε ηµέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.»…). Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προσφύγει στα αστικά δικαστήρια με αγωγή για τα τυχόν νοσήλια του ζώου αλλά και την εν τέλει «απώλειά» του.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ν. 4039/12 ως τροπ. με άρ 46 Ν. 4235/14

Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

Άρθρο 1
γ) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως µέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς.
δ) Δεσποζόµενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε µη άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως µέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άµεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι, που χρησιµοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιµνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιµοποιούνται από τις ένοπλες δυνάµεις και τα σώµατα ασφαλείας.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς
1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:
β) να δηλώνει µέσα σε πέντε ηµέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.
2.  Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά, που προκαλείται από το ζώο, σύµφωνα µε το άρθρο 924 Α.Κ.. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, εκτός από εκείνα της παραγράφου 5 του άρθρου 9, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει τον οικείο Δήµο.
 3. Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου: α) µεριµνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα µε συνοδό, β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους., γ) για την αποφυγή ατυχηµάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεµένο και να βρίσκεται σε µικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του».

Άρθρο 16
γ. Σε περίπτωση τραυµατισµού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχηµα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής, υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα τον οικείο Δήµο, προκειµένου να παρασχεθεί στο τραυµατισµένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα.
* Η εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από ατύχημα (Άρθρο 16 παρ.γ) επισύρει ποινή προστίμου 300 € από τον αρμόδιο Δήμο.

Άρθρο 924 Α.Κ.
Ευθύνη του κατόχου ζώου
Ο κάτοχος ζώου ευθύνεται για τη ζημία που προξενήθηκε απ' αυτό σε τρίτον.
Αν η ζημία έγινε από κατοικίδιο ζώο που χρησιμοποιείται για το επάγγελμα, τη φύλαξη της κατοικίας ή τη διατροφή του κατόχου του, αυτός δεν ευθύνεται, αν αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει κανένα πταίσμα ως προς τη φύλαξη και την εποπτεία του ζώου.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Νόμος 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23. 3.1999)

Άρθρο 12
Γενικές διατάξεις
1. Αυτοί που χρησιμοποιούν τις οδούς πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά που είναι ενδεχόμενο να εκθέσει σε κίνδυνο ή να παρεμβάλλει εμπόδια στην κυκλοφορία, να εκθέσει σε κίνδυνο πρόσωπα ή ζώα ή να προκαλέσει ζημιές σε δημόσιες ή ιδιωτικές περιουσίες. Oι οδηγοί υποχρεούνται να οδηγούν με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά,…
Άρθρο 14
Zώα, αναβάτες αλόγων και συνoδoί ζώων
1. Zώα επιτρέπεται να oδηγoύνται μόνo από ανθρώπoυς απόλυτα ικανoύς γι' αυτό πoυ είναι σε θέση να τα ελέγχoυν πλήρως.
2. Zώα πoυ είναι πιθανό να θέσoυν σε κίνδυνo τoυς χρήστες των oδών δεν επιτρέπεται να κινoύνται σε oδoύς, εκτός κι αν βρίσκoνται κάτω από την επί βλεψη και έλεγχo κάπoιoυ κατάλληλoυ oδηγoύ. Tα σκυλιά πρέπει, γενικά, να είναι δεμένα με ειδικό λoυρί.
3. Zώα επικίνδυνα, είτε σε αγέλες ή κoπάδια, πρέπει επίσης να κινoύνται κάτω από τoν έλεγχo ενός ατόμoυ επικεφαλής. Mεγάλες αγέλες ή κoπάδια ζώων πρέπει να έχoυν πoλλoύς oδηγoύς.
4. Eφόσoν μεγάλα ζώα ή αγέλες ή κoπάδια κινoύνται κατά τη διάρκεια της νύκτας στις oδoύς, oι oδηγoί τoυς υπoχρεoύνται να επισημαίνoυν τα ζώα, ως και την αρχή και τo τέλoς της αγέλης ή τoυ κoπαδιoύ με ευδιάκριτα φώτα.
5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος


Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στην ομάδα, σελίδα & blog Report animal abuse - Καταγγελίες για κακοποίηση ζώων