Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 14 Αυγούστου 2018

"Στατιστικά στοιχεία ΕΛ.ΑΣ. για την κακοποίηση ιπποειδών εργασίας στη Σαντορίνη"


            Σύμφωνα με το υπ΄αριθμόν 1244/18/1569533 από 04/08/2018 έγγραφο της Δ/νσης Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α.-ΕΛ.ΑΣ. παρασχέθηκαν στη σελίδα μας, κατόπιν αιτήματός μας, τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κακοποίηση ιπποειδών εργασίας στο νησί της Σαντορίνης (Θήρα) από το 2012 έως και το 2017.
            Συγκεκριμένα, σχηματισθείσες δικογραφίες κατά δραστών για παράβαση του άρ. 16 του Ν. 4039/12-«Κακοποίηση Ζώων» για τα ιπποειδή αναφέρονται μόνο το 2016 και το 2017, ενώ από το 2012 δεν αναφέρεται κάποια. Για το 2016 αναφέρονται 2 καταγγελίες για τις οποίες σχηματίσθηκαν δικογραφίες, χωρίς τη βεβαίωση διοικητικού προστίμου (Δ.Π.) και για το 2017 αναφέρονται 4 καταγγελίες για τις οποίες σχηματίσθηκαν δικογραφίες, με παράλληλη βεβαίωση Δ.Π. για τις 2 εκ των 4 περιπτώσεων.
Από το 2014 έως και το 2017 αναφέρονται συνολικά 22 καταγγελίες για κακοποίηση ζώων γενικά, για τις οποίες σχηματίσθηκαν δικογραφίες, χωρίς να αναφέρεται εάν επιβλήθηκαν Δ.Π.
Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν αναφέρεται η επιβολή Δ.Π. υπάρχει η πιθανότητα αυτά να επιβλήθηκαν μεταγενέστερα με την απόφαση των δικαστηρίων. Δείτε τον πίνακα:


(Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: www.lifo.gr)


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

"Ζώα συντροφιάς σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος"            Σύμφωνα με την παρ. 1 εδ. β΄ του άρθρου 17 της Υ1β/2000/29-3-1995 (Β' 343) Υγειονομικής Διάταξης «...απαγορεύεται απολύτως η παρουσία και διατήρηση κατοικίδιων ζώων στα δημόσια κέντρα και καταστήματα (εμπορικά κλπ) κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών...». Η εν λόγω Υγειονομική Διάταξη δεν πρέπει να εφαρμόζεται κι έχει καταργηθεί με το άρ. 23 του Ν. 4039/12 (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 161597 από 4/4/12 εγκύκλιο του Εισαγγελέα Πρωτ/κών Αθ. και την υπ΄αριθμ. 102 από 19/3/13 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). 
Σύμφωνα με τον Ε.Κ. 852/2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων [ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX (στοιχείο 4)] «…Πρέπει επίσης να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για να εμποδίζονται τα οικιακά ζώα να εισέρχονται σε χώρους όπου παρασκευάζονται, διακινούνται ή αποθηκεύονται τρόφιμα…».
Η Υ1γ/Γ.Π./οίκ.47829 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) Υγειονομική Διάταξη και ειδικότερα στο άρθρο 5, παρ. 14 α & β ρυθμίζει το θέμα της εισόδου των σκύλων βοηθείας-σκύλων οδηγών που συνοδεύουν άτομα με προβλήματα όρασης ή άτομα με αναπηρία στις αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σχετικά με την παραμονή ζώων συντροφιάς στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν υφίσταται σαφής ειδική πρόβλεψη, σύμφωνα με το Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας/ Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται «…ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες.» (Άρ. 16 παρ. 7 του Ν.3868/10 & Υ1γ/Γ.Π./90421 από 15-10-2014, με ΑΔΑ:6ΙΑΤΘ-Β2Υ).
Συμπεραίνεται ότι για να υπάρχει το ανωτέρω ως εξαίρεση, δεν επιτρέπονται όλα τα άλλα. Με πάσα επιφύλαξη, ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να κατέχει και μπορεί να ελέγχεται για το (ενημερωμένο) βιβλιάριο υγείας και το chip από τους αρμόδιους φορείς και μπορούν να βεβαιωθούν διοικητικά πρόστιμα, σε περίπτωση έλλειψής τους. H ευθύνη και οι ανάλογες κυρώσεις, για την είσοδο ενός ζώου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βαραίνουν τον ιδιοκτήτη του ή προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 «…Αν διαπιστωθεί παράβαση από τις Αρμόδιες Αρχές (ΕΦΕΤ-Υγειονομική Υπηρεσία), δηλαδή η είσοδος και η παραμονή σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς και κυρίως σκύλου ο οποίος δεν είναι σκύλος βοηθείας, ώστε να χρησιμοποιείται από τις συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών για τους λόγους που προαναφέραμε, τότε επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των 500€-5.000€ που αφορά ‘’Μη συμμόρφωση του επιχειρηματία σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής’’, όπως αναφέρονται στον ΕΚ 852/2004 (Παράρτημα II) και όπως ορίζονται στα άρ. 23 & 24 του Ν. 4235/2014 … Εδώ να σημειώσουμε πως για την συγκεκριμένη παράβαση οι Αρμόδιες Αρχές (ΕΦΕΤ-Υγειονομική Υπηρεσία) μπορούν να κάνουν χρήση και την διάταξη του άρθρου 58 του Ν. 4075/2012, η οποία βρίσκεται σε ισχύ παράλληλα με το Ν.4235/2014 και η οποία αναφέρει πως όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του Α.Ν. 2520/1940 (Α΄ 73) ή κατ' εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιμωρούνται βαρύτερα. Την συγκεκριμένη Διάταξη του Νόμου 4075/ 2012 μπορούν να εφαρμόσουν και άλλα ελεγκτικά όργανα (υπάλληλοι άλλων Κρατικών Φορέων – Υπηρεσιών, όπως της Αστυνομίας, των Λιμενικών Αρχών, του ΕΟΤ κλπ.) τα οποία δεν δύναται να εφαρμόσουν το Ν.4235/2014.». (Κεραμυδάς Δημήτρης Υγιεινολόγος MSc, Χατζημπύρου Ολυμπία Τεχνολόγος Τροφίμων)
Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 11 του Ν. 4039/12 ως τροπ. με αρ. 46 του Ν. 4235/14 «Οι υπεύθυνοι σφαγείων, κρεοπωλείων, νοσοκομείων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων, καταστημάτων διάθεσης τροφίµων, εγκαταστάσεων µαζικής εστίασης και γενικά χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα απορρίµµατα των εγκαταστάσεών τους.».


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"
PAGE: https://www.facebook.com/reportanimalabusegreece/


(Πηγή φωτογραφίας: http://www.enallaktikos.gr/ar21646el-kafeteria-anoigei-tis-portes-tis-gia-na-zestanei-ta-adespota-zwa-fwtografia.html)

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

"Ετήσια στατιστικά καταγγελιών-περιστατικών κακοποίησης ζώων έτους 2017 από την ΕΛ.ΑΣ."


Παρατίθενται στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με καταγγελίες και περιστατικά κακοποίησης ζώων στην ελληνική επικράτεια συνολικά για το έτος 2017, τα οποία δημοσιεύονται για πρώτη φορά φέτος μέσα από τη σελίδα μας και με σχετική έγκρισή της ΕΛ.ΑΣ.
           Για το έτος 2017 η ΕΛ.ΑΣ. κάνει σαφή διάκριση όσον αφορά την προέλευση των καταγγελιών από πολίτες, φιλοζωικές οργανώσεις-σωματεία και άλλους φορείς-υπηρεσίες. Μέσα σε αυτές υποθέτουμε ότι βρίσκονται πολλές καταγγελίες από τη συνδρομή της σελίδας μας σε πολίτες που ήθελαν τη βοήθεια μας.
Επιπλέον, περιλαμβάνεται και η καταγραφή υποθέσεων που επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, καθώς και το οικονομικό ύψος αυτών των προστίμων με 256 υποθέσεις (1.816.370€ το χρηματικό ποσό για το 9μηνο 2017). Για τους λοιπούς μήνες δε διατίθενται οικονομικά στοιχεία.
Οι καταγγελίες που περιήλθαν στις αστυνομικές υπηρεσίες για το 2017 (2.968), είναι διπλάσιες από εκείνες ολόκληρου του έτους 2016 (1.436). Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα μόνο ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά κακοποίησης ή μόνο ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση κι ενθάρρυνση για καταγγελία κακοποίησης ζώoυ. Βέβαια, μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο έως ένα βαθμό. Δε μπορούμε παρά να κάνουμε υποθέσεις!
Επίσης, οι δικογραφίες που εν τέλει σχηματίσθηκαν (2017-1.528 δικογραφίες), εντός των οποίων περιλαμβάνονται οι συλληφθέντες (2017-256 συλληφθέντες) είναι και πάλι αυξημένες (2016: 1.218 δικογραφίες & 197 συλλήψεις).
           Σημαντικό να αναφερθεί ότι για το έτος 2017 κανένας από τους συλληφθέντες δεν βρέθηκε να έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία ή/και παιδική κακοποίησηΤέλος, αναφέρονται για το 2017 370 υποθέσεις ζωοκλοπής, εκ των οποίων οι 364 είναι τετελεσμένες και οι 6 είναι απόπειρεςΟ Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018

"Παράσταση φιλοζωικού σωματείου ως "πολιτικώς ενάγων" σε υποθέσεις κακοποίησης ζώων"


Την 22/12/2017 ο Ν. 4039/2012 συμπληρώθηκε με μία ακόμη σημαντική διάταξη (Άρ. 29 Ν. 4509/τ. Α΄/22-12-2017), η οποία επιτρέπει σε κάθε φιλοζωικό σωματείο που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί περιουσιακή ζημία, να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων αυτοτελώς και προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο. Η σχετική δήλωση μπορεί να γίνει τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής, όταν υποβάλλεται μήνυση για κάποιο έγκλημα εις βάρος ζώου στο Α.Τ. ή κατά την τέλεση της δίκης.
Καλό είναι σε σοβαρές περιπτώσεις κακοποίησης ή κακομεταχείρισης ζώων, έχοντας εξασφαλίσει τις κατάλληλες αποδείξεις και συμπληρωματικές μαρτυρίες, να ενημερώνουμε και κάποιο φιλοζωικό σωματείο, εφόσον πλέον υπάρχει η δυνατότητα να υποστηρίξει την υπόθεση μας και ίσως να ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο την καταδίκη του δράστη. Δείτε τη νέα διάταξη του Ν. 4039/2012 και τι ορίζει το άρ. 84 του Κ.Π.Δ.:
Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
Αστυνομικός

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018

"Αφαίρεση ζώου σε περίπτωση κακοποίησης"


       Στις περιπτώσεις ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης ζώου ή μη τήρησης των όρων ευζωίας του οφείλουμε να ενεργούμε άμεσα, αρχικά, καλώντας στο «100» (Κέντρο Άμεσης Δράσης) και κατόπιν, υποβάλλοντας έγγραφη καταγγελία ή μήνυση, σύμφωνα με τα άρθρα Ενεργητική κακοποίηση ζώων, Παθητική κακοποίηση ζώων (Με διαδικασία ΜΗΝΥΣΗΣ),  Διαδικασία καταγγελίας για μη τήρηση όρων ευζωίας ζώου μέσω email και Διαδικασία συστάσεων-παραπόνων ή/και αναφοράς συμβάντων που δεν προβλέπεται μήνυση.
       Το "φάσμα κακοποίησης ζώου" μπορεί να ξεκινάει από κάτι ήπιο, όπως η μη τήρηση όρων ευζωίας που συμβαίνει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και οι τυχόν βλάβες στην σωματική και ψυχική υγεία του ζώου είναι θεωρητικά ελαφρές έως κάτι ακραίο, όπου οι βλάβες του ζώου, σωματικές και ψυχικές, είναι βαριές. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία και να συλληφθεί ο δράστης.
        Στις περιπτώσεις, όμως, που δεν είναι δυνατή η σύλληψη του δράστη, υποβάλλουμε μήνυση. Αυτό δε σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε ότι όλα θα κυλήσουν σωστά για την τύχη του ζώου και θα πάνε όπως τα σκεπτόμαστε. Πολλές φορές η δικογραφία που θα σχηματιστεί μετά την κατάθεσή μας, αφού ολοκληρωθούν οι αστυνομικές ενέργειες και τα σχετικά έγγραφα, πολύ σύντομα υποβάλλεται στον Εισαγγελέα. Παράλληλα, πρέπει να γίνει έλεγχος για τις συνθήκες διαβίωσης του ζώου. Ειδάλλως, αυτό επαφίεται στη διάταξη του Εισαγγελέα, με τη δικογραφία να επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό στο Α.Τ. όπου υποβλήθηκε η μήνυση, ώστε να ληφθούν περισσότερα στοιχεία και συμπληρωματικές μαρτυρίες. Έτσι, θα περάσει αρκετό χρονικό διάστημα με το ζώο να παραμένει στις ίδιες συνθήκες και τη δικογραφία να πηγαινοέρχεται μέχρι να οριστεί δικάσιμος. 
        Όποια διαδικασία κι αν επιλέξουμε, έχουμε στο νου μας την τύχη του ζώου. Η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις παθητικής κακοποίησης, όπου δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του ζώου ή/και πιστεύουμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο βελτίωσης, η διαδικασία μέσω email ή έγγραφης επιστολής να έχει αποτέλεσμα. Ωστόσο, σε άλλες, η υποβολή μήνυσης μπορεί να είναι η μοναδική λύση. Εάν, όμως, δεν αιτηθούμε κατά την υποβολή μήνυσης την άμεση απομάκρυνση του ζώου από τον ιδιοκτήτη του, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4831/2021 περί οριστικής ή προσωρινής αφαίρεσης ζώου, θα παραμείνει εκεί έως τη δικάσιμο.
        Επομένως, σε συντρέχουσα περίπτωση, αιτούμαστε κατά την μήνυσή μας την αφαίρεση του ζώου, εφόσον υπάρχει άμεσος και σοβαρός κίνδυνος και πόνος, με άμεση ενημέρωση του Εισαγγελέα από Αξιωματικό του Α.Τ. κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Στις άλλες διαδικασίες το θέτουμε ως ενδεχόμενο και εάν μας ζητηθεί, μεταβαίνουμε και για κατάθεση. Καλό είναι να γνωρίζουμε εκ των προτέρων, εάν υπάρχει τοπικό δημοτικό καταφύγιο, άλλος χώρος φύλαξης με τον οποίο συνεργάζεται ο Δήμος ή σωματείο στο οικείο ή όμορο Δήμο. Ο Εισαγγελέας μπορεί να διατάξει την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση ενός ζώου "συντροφιάς" ή "άλλης κατηγορίας" στις περιπτώσεις που δε τηρούνται οι όροι ευζωίας (άρ. 9 παρ. 1 περ. ε) και σε εκείνες που υπάρχει εγκατάλειψη ζώου (άρ. 9 παρ. 1 περ. ζ). Στις περιπτώσεις που υπάρχει φόνος, βασανισμός, πυροβολισμός, ακρωτηριασμός, κτηνοβασία ή άλλου είδους σεξουαλική κακοποίηση ζώου, επικίνδυνη/βαριά σωματική βλάβη, εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων, κ.ά., η αφαίρεση του ζώου είναι οριστική. Τα ελεγκτικά όργανα, όπως υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ., Δημοτικής Αστυνομίας, Δασικής Υπηρεσίας, Λιμενικού Σώματος, κ.ά. μπορούν να αποφασίσουν και να προβούν σε προσωρινή αφαίρεση  ζώου συντροφιάς σε εξαιρετικές καταστάσεις.


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
Αστυνομικός

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece