Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

"Εγκατάλειψη ζώων συντροφιάς"


Η εγκατάλειψη ζώου συντροφιάς με αποτέλεσμα να μείνει αβοήθητο ή αδέσποτο αποτελεί αυτεπάγγελτα διωκόμενο ποινικό αδίκημα [Άρ. 1 παράγραφος 2 του Ν. 1197/1981 & αρ. 5 παράγραφος 1 περ. ε) του Ν. 4039/12] και συγκεκριμένα, αποτελεί πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος έκαστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) έως πενήντα (50) ευρώ, δηλαδή από τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ το ανώτερο. Επίσης, ενέχει και επιβολή διοικητικού προστίμου τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε ζώο που εγκαταλείπεται.  Σημειωτέον ότι εγκατάλειψη δε σημαίνει παραμέληση, αλλά αποτελεί ενεργητική πράξη
Όταν είμαστε αυτόπτες μάρτυρες εγκατάλειψης ζώου (συνήθως εγκαταλείπονται σκύλοι), φροντίζουμε δεόντως το εγκαταλελειμμένο ζώο, αναζητούμε με κάθε πρόσφορο μέσο αν φέρει σήμανση (τσιπ) και το κρατάμε σε δικό μας χώρο, έως ότου αποφασιστεί από Εισαγγελέα σε ποιον θα αποδοθεί. Κατόπιν, μεταβαίνουμε στο τοπικό Α.Τ. και καταθέτουμε ενόρκως, ώστε να σχηματισθεί δικογραφία κατά του δράστη, για την οποία ΔΕΝ κατατίθεται παράβολο (Εγκ. Εισ. Αρείου Πάγου: 1/13, 8-4-13, κατάργηση παραβόλων γενικά με νέο Ποινικό Κώδικα Ν. 4619/2019, ΦΕΚ95/τ.Α΄/11-06-2019). Εφόσον το ζώο διαπιστωμένα έχει εγκαταλειφθεί, ο Αξιωματικός Υπηρεσίας θα επικοινωνήσει με τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας, ώστε να αποφασιστεί σε ποιον θα αποδοθεί το ζώο. Αν έχουμε δει πινακίδα οχήματος, με το οποίο διέφυγε ο δράστης, η μήνυση θα γίνει εις βάρος του οδηγού του οχήματος με πινακίδα υπ΄ άριθμόν ΑΒΓ-1234. Αν ο δράστης δεν εθεάθη, τότε αναζητούμε, αν υπάρχουν σε κοντινές οικίες ή καταστήματα κάμερες ασφαλείας, το καταθέτουμε στη μήνυση και ζητούμε άμεσα από την Αστυνομία να αναζητήσει το συγκεκριμένο οπτικό(-ακουστικό) υλικό. Δείτε παρακάτω τι ισχύει. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 1197/1981 ως τροπ. κι ισχύει
«2. Όποιος κακοποιεί ζώα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ή τα εγκαταλείπει έκθετα ή αδέσποτα, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 8.»

Άρθρο 5 παράγραφος 1 περ. ε.) του Ν. 4039/2012 ως τροπ. κι ισχύει
«ε) να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει σε αυτόν και να λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου…».

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 8 του Ν. 1197/1981 ως τροπ. κι ισχύει
«1. Οι παραβάτες των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 1, των άρθρων 2 και 3 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) ως πενήντα (50) ευρώ.»
Άρθρο 20 του Ν. 4039/12 ως τροπ. κι ισχύει
«2. Οι παραβάτες των περ. γ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 5, των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6, της παρ. 4 του άρθρου 7, καθώς και της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ του άρθρου 16 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους και χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) έως πενήντα (50) ευρώ...»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 21 του Ν. 4039/2012 ως τροπ. κι ισχύει


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece»