Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Η διαδικασία "υιοθεσίας" & "αλλαγής ιδιοκτησίας" ζώων συντροφιάς


Σύμφωνα με το Ν. 4039/2012 ως τροποποιήθηκε και ισχύει και το υπ΄αριθμόν 2047/68259 από 13/06/2016 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ., η Ελληνική Πολιτεία, κατά τη ρύθμιση του θέματος της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων εκτίμησε τις συγκεκριμένες και ειδικές παραμέτρους που συνδέονται με αυτό και προέκρινε ως μόνη νόμιμη διαδικασία για την έξοδο τους από την «κατάσταση του αδέσποτου», την ένταξη τους στο καθεστώς του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, μέσω της υιοθεσίας, η οποία γίνεται από φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή φιλοζωικών σωματείων και ενώσεων.
Η υιοθεσία κατά την ελληνική έννομη τάξη αφορά μόνο τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, καθώς η περίπτωση αγοράς ή δωρεάς ή λόγω άλλης αιτίας απόκτησης ζώου από γνωστό ιδιοκτήτη, δεν είναι υιοθεσία, αλλά αλλαγή ιδιοκτησίας.
Η διαδικασία υιοθεσίας, ρυθμίζεται από το άρθρο 9 του Νόμου 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από το άρ. 46 του Ν. 4235/14, το άρ. 33 του Ν. 4351/15 και από το άρ. 44 του Ν. 4384/16. Ο νέος ιδιοκτήτης πρώην αδέσποτου ζώου συντροφιάς μπορεί να είναι τόσο φυσικό όσο και νομικό πρόσωπο (μόνο φιλοζωικό σωματείο ή ένωση), με κατοικία ή έδρα αντίστοιχα, τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικής επικράτειας. Η διαδικασία της υιοθεσίας δεν αλλάζει, αν το ζώο πρόκειται να μετακινηθεί ή όχι στο εξωτερικό μετά την υιοθεσία.
Η διαδικασία της υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς περιλαμβάνει:
  • την υπογραφή της δήλωσης υιοθεσίας από τον νέο ιδιοκτήτη ή από το φυσικό πρόσωπο που αυτός έχει εξουσιοδοτήσει (πληρεξούσιος). Για κάθε ζώο υπογράφεται ξεχωριστή δήλωση υιοθεσίας.
  • την παραλαβή του ζώου από τον νέο ιδιοκτήτη ή από το φυσικό πρόσωπο που αυτός έχει εξουσιοδοτήσει (πληρεξούσιος).
Στην περίπτωση που η υιοθεσία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας ή από φιλοζωϊκό σωματείο που δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (πληρεξουσίου), τότε η πληρεξουσιοδότηση αποδεικνύεται εγγράφως με βέβαιη χρονολογία και φέρει την επισημείωση της Χάγης.
Ειδικότερα, για την περίπτωση φιλοζωϊκών σωματείων με έδρα το εξωτερικό, η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να δίδει την δυνατότητα υπογραφής δηλώσεων υιοθεσιών και παραλαβής των ζώων αυτών κάθε φορά που αυτό απαιτείται ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αποτυπώνεται στην εν λόγω εξουσιοδότηση. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή ο πληρεξούσιος υποβάλλει κάθε φορά υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι η πληρεξουσιοδότηση δεν έχει ανακληθεί και ότι το εν λόγω σωματείο εξακολουθεί να υφίσταται.
Στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων ως προσωρινός ιδιοκτήτης του αδέσποτου ζώου δηλώνεται ο Δήμος και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ως νέος πλέον ιδιοκτήτης δηλώνεται το φυσικό πρόσωπο ή το φιλοζωικό σωματείο στην κατοχή του οποίου περιήλθε το ζώο.       
Στην περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη ενός δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, το έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. αναφέρει, ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (παλιός & νέος ιδιοκτήτης) παρουσιάζονται σε πιστοποιημένο κτηνίατρο και συνυπογράφουν "Υπεύθυνη Δήλωση" αλλαγής ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, επιδεικνύοντας έγγραφα που επαληθεύουν τα ατομικά τους στοιχεία, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία ιδιοκτήτη του ζώου στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς. Αντίθετα, συνιστώ οι υπογραφές των προσώπων να τίθενται ενώπιον Αστυνομικού Υπαλλήλου των κατά τόπους Α.Τ. ή σε Κ.Ε.Π., ώστε να θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής τους και κατόπιν να προσκομίζεται στον πιστοποιημένο κτηνίατρο για την αλλαγή των στοιχείων εντός -15- ημερών.
Σε περίπτωση που κατά την παραπάνω διαδικασία ο νέος ή ο πρώην ιδιοκτήτης του ζώου δεν μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως, εξουσιοδοτεί κάποιο πρόσωπο (πληρεξούσιος), ώστε να ενεργήσει για λογαριασμό του (αλλαγή ιδιοκτησίας του ζώου στο νέο ιδιοκτήτη, αίτημα της μεταβολής των στοιχείων στη ΔΗΒΔ από τον πιστοποιημένο κτηνίατρο).
Όταν ο νέος ιδιοκτήτης βρίσκεται εκτός Ελλάδας η πληρεξουσιοδότηση αποδεικνύεται εγγράφως με βέβαιη χρονολογία και φέρει την επισημείωση της Χάγης. Στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση δηλώνεται ο νέος ιδιόκτητης καθώς γίνεται και σχετική ενημέρωση του βιβλιαρίου υγείας και του διαβατηρίου το ζώου.

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.