Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Επιτόπια βεβαίωση διοικητικού προστίμου ή όχι (?)Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 1244/16/1946230 από 04/10/2016 εγκύκλιο Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ./Δ-νσης Γεν. Αστυνόμευσης/Τμ. Αστυνόμευσης & Τουρισμού ισχύουν τα ακόλουθα σχετικά με το εν θέματι αντικείμενο:
«…Κατά τις … διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 4039/2012, η πρόβλεψη σχετικά με την επί τόπου βεβαίωση του προστίμου έχει κατ’ αρχήν την έννοια ότι το πρόστιμο βεβαιώνεται άμεσα στον τόπο τέλεσης της παράβασης. Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει ότι η βεβαίωση του προστίμου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άλλο τόπο, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ως άνω βεβαίωση δεν καθίσταται εφικτή στον τόπο της παράβασης.
Ειδικότερα, βάσει της διατύπωσης που χρησιμοποιεί το άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 4039/2012, επιβάλλεται να γίνει διάκριση μεταξύ «διαπίστωσης της παράβασης» αφενός και «επιτόπιας βεβαίωσης του προστίμου» αφετέρου. Ναι μεν το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο, ωστόσο δεν ισχύει το αντίστροφο. Ο όρος «επί τόπου» αναφέρεται μόνο στη «βεβαίωση του προστίμου» και όχι γενικά στη «διαπίστωση της παράβασης». Ο νομοθέτης είχε πρωτίστως υπόψη του τη συνήθη περίπτωση της επιτόπιας μετάβασης του αστυνομικού στον τόπο τέλεσης της διοικητικής παράβασης, ώστε να διαπιστώσει ο ίδιος αυτοπροσώπως την τέλεσή της, οπότε και συγχρόνως βεβαιώνει το πρόστιμο. Αποτελεί υποχρέωση των αστυνομικών αρχών που δέχονται καταγγελίες για διάπραξη των παραβάσεων του Ν. 4039/2012, ιδιαίτερα αυτών που έχουν διαρκή χαρακτήρα, να μεριμνούν για την επιτόπια μετάβαση στον τόπο τέλεσης. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε θα συντρέχει για οποιονδήποτε λόγο:
i)αντικειμενική αδυναμία μετάβασης στον τόπο τέλεσης,
ii)είτε η ταυτότητα του δράστη θα παραμένει άγνωστη κατά τα πρώτα στάδια της έρευνας,
iii)είτε κατά την άφιξη του αστυνομικού θα έχει ήδη τερματιστεί η παράβαση.
Στις περιπτώσεις αυτές καθίσταται μεν ανέφικτη η «επιτόπια βεβαίωση του προστίμου», ωστόσο εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση για «διαπίστωση της παράβασης» με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία «διαπίστωσης της παράβασης» και ο αρμόδιος αστυνομικός εξακριβώσει τα στοιχεία ταυτότητας του παραβάτη, προβαίνει αμελλητί στη «βεβαίωση του προστίμου», ώστε στη συνέχεια να επιβληθεί αυτό από την αρμόδια αρχή. Ενόψει των ανωτέρω, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4039/2012 σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις, αρκεί η «διαπίστωση της παράβασης» από τον αρμόδιο αστυνομικό σύμφωνα με τα όσα αναλυτικώς εκτέθηκαν παραπάνω και δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη αντίληψη υπό την έννοια της εν τω πράττεσθαι κατάληψης στον τόπο τέλεσης. Η εν λόγω ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 21 του Ν. 4039/2012 πραγματώνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την υποχρέωση του Κράτους για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (στο οποίο ανήκουν και τα ζώα) κατά τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 24 παρ. 1, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία των ζώων, η οποία αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό του Ν. 4039/2012, όπως προκύπτει από την αιτιολογική του έκθεση.
Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης των διοικητικών παραβάσεων του Ν. 4039/2012 και βεβαίωσης του προστίμου κατά τα ανωτέρω, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της επικαιρότητας, σύμφωνα με την οποία το διοικητικό όργανο πρέπει να ασκεί την αρμοδιότητά του εντός εύλογου χρόνου κατά τις περιστάσεις, ώστε να είναι επίκαιρη σε σχέση με τα πραγματικά γεγονότα στα οποία αναφέρεται (Α.Ι. Τάχος, Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 2006, σελ 36). Μετά την παρέλευση του ευλόγου χρόνου, η Διοίκηση στερείται της αρμοδιότητάς της (ΣτΕ 1216/1992). Κατά το άρθρο 2 τελευταίο εδάφιο του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) σε περίπτωση που δεν προβλέπεται σχετική προθεσμία (όπως πράγματι συμβαίνει στην περίπτωση του Ν. 4039/2012), ο εύλογος χρόνος δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο. Δεδομένου ότι η βεβαίωση του προστίμου αποτελεί δυσμενή διοικητική πράξη, η ως άνω προθεσμία του τριμήνου είναι αποκλειστική (άρθρο 10 παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας).»

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.