Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

Οικόσιτα ζώα και πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσειςΟικόσιτα ζώα και πτηνά καλούνται τα ολιγάριθμα ζώα και πτηνά, συνήθως περισσότερα από ένα είδος, που κυρίως εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας αγροτικής οικογενείας σε γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και αυγά.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις διατήρησης πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων οικόσιτων ζώων ορίζονται στο άρθρο 15 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/τ. Β’/1995) «Περί όρων ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Επίσης, από το Τμ. Υγειονομικών Κανονισμών & Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπ. Υγείας έχει εκδοθεί η Εγκύκλιος με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ.126227 από 7/10/2010 (ΑΔΑ:4A1ΤΘ-Α) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας σταυλικών εγκαταστάσεων των οικόσιτων ζώων». Δείτε παρακάτω τους όρους και τις προϋποθέσεις.
Για παραβάσεις των Υγειονομικών  Διατάξεων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 273/τ. Α΄) και το άρ. 43 το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 288/Α΄) όπως τροπ. με το άρ. 58 του Ν. 4075/2012. Συγκεκριμένα, οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι -1- έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000€, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιμωρούνται βαρύτερα.
Σχετικά με τις Αποφάσεις διατήρησης οικόσιτων ζώων ανά Νομό, μπορείτε να ενημερωθείτε από τις κατά τόπους αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της εκάστοτε Περιφέρειας για την οποία ενδιαφέρεστε.

Όροι και οι προϋποθέσεις διατήρησης
πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων οικόσιτων ζώων
Σε κατοικημένους τόπους, με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκων (συνοικισμοί, χωριά, κωμοπόλεις), με εξαίρεση εκείνους που είναι τουριστικοί χώροι ή παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, ή τις παρυφές πόλεων, με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, χαρακτηριζομένων ως γεωργοκτηνοτροφικών, επιτρέπεται η χωρίς άδεια διατήρηση εύλογου αριθμού οικοσίτων ζώων ή και πτηνών, ανάλογα με τις τοπικές γεωργοκτηνοτροφικές ή αστικές συνθήκες, που επικρατούν στους κατοικημένους αυτούς τόπους και της πυκνότητας των κατοικιών, εφόσον τα ζώα ή τα πτηνά αυτά διατηρούνται σε κατάλληλες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Οι ανωτέρω πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, θα πληρούν τους επιβαλλόμενους όρους υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι προβλέπονται, από τα εδ. (1) έως (8) της υποπαρ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρ. 10 της παρούσας και θα βρίσκονται, πλησιέστερα προς την κατοικία του ιδιοκτήτη τους, από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω δυνατότητα, τότε, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να διατηρεί τα οικόσιτα ζώα του σε πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που θα βρίσκονται μακριά από την κατοικία του, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρα από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο ή βιοτεχνία και με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται ομοίως οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.
Τον μέγιστο αριθμό των οικόσιτων ζώων ή πτηνών, κατ’ είδος, που μπορεί να διατηρεί κάθε οικογένεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και υπό τις περιγραφόμενες στην προηγούμενη παράγραφο προϋποθέσεις και όρους, καθορίζει με απόφασή του ο οικείος Νομάρχης, για κάθε πόλη, κωμόπολη, χωριό ή οικισμό και όχι χωριστά για κάθε περίπτωση, αφού λάβει υπόψη του, εισήγηση της Α/θμιας επιτροπής ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων.

Όροι υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος
για τη λειτουργία σταυλικών εγκαταστάσεων
1. Θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 και ανάλογης με το είδος και τον αριθμό των σταυλιζόμενων ζώων ή πτηνών, χωρητικότητας. Στάβλοι κατασκευασμένοι με πρόχειρα υλικά πρέπει να αποκλείονται.
2. Θα αερίζονται και θα φωτίζονται επαρκώς.
3. Για τους χοίρους, τα βοοειδή, ιπποειδή και κουνέλια, το δάπεδο θα είναι από αδιαπότιστο υλικό (τσιμέντο) και σχεικά λείο με κατάλληλη κλίση, προς φρεάτιο δαπέδων με σιφώνι, για την αποστράγγιση των ούρων και των νερών, σε περιπτώσεις πλύσεως τούτων και τη σε συνέχεια αποχέτευσή τους υπεδάφια (βόθρος), σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Όταν χρησιμοποιείται θερμή στρωμνή (για τα πουλερικά και τα αιγοπρόβατα). Αυτή μπορεί να απομακρύνεται απευθείας στους αγρούς. Θα καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε το δάπεδο να διατηρείται, με κάθε μέσο στεγνό. Απαγορεύεται η ροή βιολογικών και λοιπών υγρών έξω από το χώρο σταυλισμού των ζώων ή πτηνών. Αν στους σταυλισμούς αιγοπροβάτων ή πουλερικών παρουσιαστούν τέτοιες περιπτώσεις, επιβάλλεται η συγκέντρωση των ανωτέρων υγρών, σύμφωνα με τις Υγειονομικές Διατάξεις.
4. Οι επιφάνειες των τοίχων, θα είναι λείες και θα ασβεστώνονται ή αν είναι αδιαπότιστες, θα πλένονται τακτικά, ώστε να διατηρούνται καθαρές.
5. Στα ανοίγματα των τοίχων, θα είναι μονίμως τοποθετημένο συρματόπλεγμα Νο 16.
6. Οι φάτνες και οι ποτίστρες, θα είναι κατά προτίμηση, από αδιαπότιστο υλικό με λείες εσωτερικές επιφάνειες.
7. Η κόπρος των χοίρων, βοοειδών, ιπποειδών και κουνελιών, θα συγκεντρώνεται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα σε κοπροσωρό. Ο κοπροσωρός θα έχει δάπεδο, από τσιμέντο υπερυψωμένο, ώστε να μην επηρεάζεται από τα γύρω επιφανειακά νερά, με κατάλληλη κλίση, για τη στράγγιση των υγρών σε βόθρο και θα καλύπτεται με στέγαστρα για να μην επηρεάζεται από τα νερά της βροχής, εφόσον το στέγαστρο αυτό κρίνεται απαραίτητο, από την αρμόδια επιτροπή. Αν η συγκέντρωση της κόπρου γίνεται σε κοπροσωρό, μέσα σε κλειστό χώρο και του χώρου τούτου τα δάπεδα, θα είναι από τσιμέντο με λεία επιφάνεια και με κατάλληλη κλίση προς φρεάτιο δαπέδου, για τη στράγγιση των υγρών σε βόθρο. Η κόπρος των αιγοπροβάτων και των πουλερικών μπορεί, εφόσον δεν χρησιμοποιείται θερμή στρωμνή ή αν η αποτελεσματικότητα της χρησιμοποιούμενης θερμής στρωμνής, δεν είναι ικανοποιητική, να συγκεντρώνεται σε κοπροσωρούς όπως ορίζεται ανωτέρω. Από το χώρο συγκεντρώσεώς της η κοπροσωρός, θα απομακρύνεται στους αγρούς, όπου θα θάβεται κατά τρόπο που να μη δημιουργούνται προβλήματα σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα. Η εναπόθεση της κόπρου κατά σωρούς, θα γίνεται μακριά από κατοικίες, δρόμους, πηγές και πηγάδια και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον.
8. Πέρα από τα ανωτέρω, οι ιδιοκτήτες των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οφείλουν να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, συμβουλευόμενοι την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, για την αποφυγή μολύνσεως των υπόγειων και επιφανειακών νερών, προκλήσεως δυσοσμιών, αναπτύξεως εντόμων και γενικά ρυπάνσεως του περιβάλλοντος. Τέτοια μέτρα είναι η εγκατάσταση των σταύλων, και των βόθρων καθώς και η συγκέντρωση των κοπροσωρών σε κατάλληλη απόσταση όπως ορίζεται στην Ε1β/221/221-65(ΦΕΚ138/τβ/24-2-1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διάθεσης υγρών αποβλήτων» όπως έχει τροποποιηθεί ως σήμερα από πηγές, πηγάδια, εγκαταστάσεις υδραγωγείων, ποτάμια, λίμνες, ακτές κ.λ.π., η διατήρηση καθαριότητας στο εσωτερικό και στο περιβάλλον των σταύλων, ο περιορισμός της επιφάνειας των κοπροσωρών, η καλή στράγγιση της κόπρου, η χρήση επιτρεπόμενων χημικών μέσων καταπολεμήσεως των εντόμων κ.λ.π.    Διευκρινίζεται ότι η απόσταση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 15 της σχετικής (α) Υγειονομικής Διάταξης, προσδιορίζεται με ευθύνη της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 μέτρων από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο ή βιοτεχνία και με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται ομοίως οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.
Οι Δ/νσεις Υγείας των ΝΑ σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των ΝΑ να αποστείλουν την εγκύκλιο αυτή στους Δημάρχους περιοχής ευθύνης τους έτσι ώστε από κοινού εφ ενός να εφαρμόσουν την εγκύκλιο  αφετέρου δε να ενημερώσουν και να υποδείξουν στους πολίτες για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται.
Τέλος διευκρινίζεται ότι για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δεν απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ο αριθμός και το είδος των οικόσιτων καθορίζεται με Νομαρχιακή απόφαση.

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece - Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.